image-layers_3-1
image-layers_3-2
image-layers_3-3
image-layers_3-4

ANÀLISI D’AIGÜES

ANÀLISI D’ALIMENTS I VINS

APPCC

CONSULTORIA

L’aigua és una matèria primera principal per a la indústria agroelimentaria i per al sector hoteler i de la restauració. És un componet comú en totes les fases de producció dels aliments (agricultura, ramaderia, fabricació, distribució, servei, etc) així com per als serveis hotelers i d’hosteleria. L’asegurament de la qualitat i la seguretat d’aquets elements és crític per al benestar social i la qualitat dels productes.

Les anàlisis fisioquimics. Estàn orientats a cóneixer la composició dels aliments i el seu contingut en nutrients. Aquest coneixement és bàsic per a avaluar la qualitat i identificar la presència de determinats contaminants que afectin a les seves propietats nutritives i sanitàries.
Les anàlisis microbiològics. Aquesta classe d’anàlisi es realitza per a conèixer la quantitat i la tipologia d’elements microbiològics que puguin existir en els aliments. L’estudi de la presència d’aquets microorganismes ès molt útil per a detectar i eliminar aquells que puguin ser nocius per a la salut humana, i a la vegada per a obtenir indicadors sobre l’estat de conservació dels aliments.

D’altra banda, es important, dur a terme controls analítics d’higiene. Els controls analítics d’higiene es realitzen tant en la indústria alimentària com en instal·lacions lúdiques, esportives, sanitàries i hospitalàries, etc.

Aquets controls tenen com objectiu:

· Determinar el grau de contaminació en superficies de treball i/o maquinària.
· Conscienciar al personal manipulador d’aliments sobre la importància de les Bones Pràctiques de Manipulació o Higiene.
· Verificar l’eficàcia de la neteja i desinfecció de dites instal·lacions.
· Verificar si els Plans de Netetja i Desinfecció implantats dintre dels sistemes APPCC/ HACCP donen els resultats esperats.

Segons la legislació vigent, s’estableix que totes les empreses del sector alimentari haurien de garantir la seguretat dels aliments, per aixó han de posar en marxa procediments de seguretat adequats i d’acord als principis en els quals es basa el sistema APPCC.

El sistema APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític) és un enfocament sistemàtic per a identificar els perills, i els punts crítics on es pot establir un control dels mateixos, en un próces productiu; que des d’un punt de vista sanitari, poden aperèixer en les ampreses alimentàries. D’aquesta manera, es poden establir les mesures preventives per a controlar-los. Aquestes mesures, tant preventives com correctives, li confereixen a aquest Sistema la característica d’avançar-se als perills i així adoptar les accions correctores que permetin ajustar el procés en el curs d’aquest i evitant que els eliments no inocuos arribin als eslabons següents de la cadena.

Aquest enfocament permet, a empreses d’hostaleria, restauració, catering, vending, igual que a qualsevol altra indústria alimentària, entenent per indústria alimentària no solament a la que produeix, sinó també a la que manipula, distribueis, comercialitza, transporta o intervé en qualsevol mesura entre l’aliment i el consumidor, sense importar la seva grandària o volum de producció, disposar d’una eina m´s propera a la realitat, que el tradicional mostreig i anàlisi de productes finals, per a prendre decisions en aquestes relacionats amb la inocuidad dels productes.

En tot aquest Sistema entren els Laboratoris Independets de control alimentari, els quals basen la seva labor a comprovar, orientar, ajudar i aconseguir que l’empresa alimentària es pugui qualificar amb els dos adjectius que asseguren la seva plena competivitat: SEGURETAT I QUALITAT.

Dintre d’aquesta àrea, els nostres serveis es dirigeixen a totes les indústries i empreses actuants en la cadena alimentàroa, des dels fabricants, ramaders i agricultors fins als distribuidors i detallistas alimentaris.

D’altra banda, també proporcionem solucions efectives de consultoria, gestió i serveis a tot tipus d’empresses i a particulars en general.

A més, al nostra empresa li ajudarà a complir les exigències legals i tècniques sobre autocontrol en diferents aspectes.

· Dissney, desenvolupament i implantació del Sistema d’Autocontrol.
· Suport, formatiu perqué tot el personal comprengui i apliqui les seves funcions en el mateix.
· Assessorament i ajuda en el manteniment, seguiment i actualització del Sistema.
· Realització d’auditories internes de funcionament dels sistemes d’autocontrol implantats.